21. 1. 2016

Spolek Arnika, Koalice pro řeky a základní organizace Strany zelených v Trhových Svinech pořádají výstavu Řeky a povodně. Slavnostní zahájení se koná v pátek 22. ledna 2016 v 16 hodin v prostoru Kulturního informačního centra na Žižkově náměstí v Trhových Svinech.

Výstava, která potrvá do 31. března 2016, je uspořádána v rámci mezinárodního projektu Patronace nad potoky, který podporuje péči místních obyvatel o vodní toky.

Expozice na panelech popisuje vznik povodní a jejich vliv na krajinu. Ukazuje, jak se chová voda v urbanizovaném prostředí i volné přírodě a seznamuje s protipovodňovou ochranou. Podrobněji se věnuje významnému krajinnému prvku Trhovosvinenska – Svinenskému potoku.

„První etapu projektu naší dlouhodobě plánované činnosti jsme nazvali Prameny Svinenského potoka,“ říká Věra Váchová ze Strany zelených. „Naším cílem je přivést poutníky pod Kuní horu do pramenné oblasti potoka a zpřístupnit jim pramen čisté vody, jejíž význam si v posledních letech stále více uvědomujeme. Chtěli bychom zdůraznit, že potok, který mnohdy vnímáme jen jako povodňové nebezpečí, má v krajině i jiné poslání, které bychom měli respektovat a pečovat o něj. Potok pramení na svazích Kuní hory v Novohradských horách. Vystupuje ze země v několika pramenech, připomněl nám tak vícehlavého dráčka. Vybrali jsme dva z nich, ty nejvydatnější a nejvýše položené. Na výstavě uvidíte návrhy úpravy pramenů, zpracované zahradní architektkou paní Janou Steinbauerovou. Vybrala jednoduché kamenné instalace s důrazem na zachování původního přírodního charakteru místa.“

Obecně zaměřenou výstavu Arniky Řeky a povodně doplňuje několik místně specifických panelů dokumentujících tok Svinenského potoka od pramenů k ústí a jeho výrazné přírodní i kulturně historické hodnoty. Výstava chce nejen vzbudit u návštěvníků zájem o výjimečnou romantickou přirozenost potoka, ale také poukázat na důležitost zátočin, tůněk a mokřadů pro hospodaření s vodou a na jejich význam při povodních.
Kontakty:
PhDr. Věra Váchová, tel. 602 583 977, mail veravachova@volny.cz
Ing. Jiří Marek, předseda ZO SZ Trhové Sviny, tel. 606 445 391, mail istrom.cz@gmail.com
• Arnika je česká nezisková organizace, která sdružuje lidi usilující o lepší životní prostředí.
• Koalice pro řeky podporuje aktivity vedoucí k dosahování dobrého ekologického stavu vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny.
• Koalice pro řeky přivedla do České republiky „patronáty nad potoky“. Patronáty představují novou formu spolupráce dobrovolnických skupin se správci toku, vodohospodáři a odborníky na ochranu přírody. Prostřednictvím drobných svépomocných zásahů, jež mohou pod odborným vedením provádět i laici, lze nastartovat samočinný proces zlepšování stavu koryta toku. Potoky a říčky tak opět získají zátočiny, tichá i dynamičtější místa, tůňky i peřeje, a díky tomu znovu ožijí.
• Svinenský potok je významným krajinotvorným prvkem celého území od Kuní hory až k soutoku se Stropnicí u Pašínovic. Po většině své cesty z hor protéká velmi přirozenou potoční nivou a na jeho tok je vázáno mnoho vzácných živočichů. Využití toku připomínají nejen místní mlýny a hamry, ale i původní klenuté mostky a některé rybniční celky.